กลุ่มต่างประเทศและยาวจัยทางคลินิก
                                       ความร่วมมือด้านต่างประเทศและการกำกับดูแลยาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา
อย.
หน้าหลัก
กองควบคุมยา
กฎหมายยา
สาระน่ารู้
FAQ  (ถาม-ตอบ)
ติดต่อเรา

 
                                 
ประชาสัมพันธ์
 

 

1 .ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก

2. หนังสือเวียน เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิกและแนวทางในการยื่นขอ โดยส่งความคิดเห็นไปยังกลุ่มงานกำกับยาก่อนออกตลาด สำนักยา ภายในวันที่ 10 กุม ภาพันธ์ 2555 

3.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยเพื่อการวิจัยทางคลินิก 
4.รับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับ 
5.คู่มือแบบคำขอการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัย (แบบ น.ย.ม. 1)
6 .  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การนำข้อตกลง ASEAN Harmonized Product on Pharmaceutical Registration สู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบ

 
บทบาทหน้าที่ บทบาทหน้าที่
 
ความร่วมมือด้านต่างประเทศกับอาเซียน ความร่วมมือด้านต่างประเทศกับ
อาเซียน
 
การกำกับดูแลยาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา การกำกับดูแลยาที่ได้รับการยกเว้นไม่
่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา
ความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเอเปก ความร่วมมือด้านต่างประเทศกับเอเปก
การกำกับดูแลยาวิจัยทางคลินิก การกำกับดูแลยาวิจัยทางคลินิก
ความร่วมมือด้านต่างประเทศอื่นๆ ความร่วมมือด้านต่างประเทศอื่นๆ
คู่มือ / คำแนะนำ คู่มือ / คำแนะนำ
เอกสารเผยแพร่ เอกสารเผยแพร
แบบฟอร์มการขออนุญาตยาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา แบบฟอร์มการขออนุญาตยาที่ได้รับ
  การยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา
วิดิโอการประชุม วิดีโอ / ภาพ การประชุม

 

 

 

 

รายการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ กองควบคุมยา รายการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ กองควบคุมยา ปี 2549  - 2551
 
                กลุ่มต่างประเทศและยาวิจัยทางคลินิก  กองควบคุมยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
               โทรศัพท์ 0-2590-7061-7167  โทรสาร 0-2590-7061  e-mail : ia_drug@fda.moph.go.th                                                                           Copyright©2007