กลุ่มต่างประเทศและยาวจัยทางคลินิก
                                       ความร่วมมือด้านต่างประเทศและการกำกับดูแลยาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา
อย.
หน้าหลัก
กองควบคุมยา
ข้อมูลกฎหมาย
สาระน่ารู้
FAQ  (ถาม-ตอบ)
ติดต่อเรา

 


                                                                                                 คู่มือ / คำแนะนำ

    Guideline on Submission of Application for Drug Import Permit into Thailand for Clinical Trial

    คู่มือแบบคำขอการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัย (แบบ น.ย.ม. 1)
     ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องยื่นในการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs)
               แบบ ASEAN HARMONIZATION
    
   คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) แบบ ASEAN HARMONIZATION
    คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ (Generic Drugs) แบบ ASEAN HARMONIZATION
     คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs) แบบ ASEAN HARMONIZATION
     คู่มือ / หลักเกณฑ์และเอกสารที่ต้องยื่นในการขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุสำหรับมนุษย์ (Biological Products)
              แบบ ASEAN HARMONIZATION

     ASEAN HARMONIZATION PRODUCTS ACTR & ACTD on Quality 
              ฉบับภาษาไทยและต้นฉบับภาษาอังกฤษ (กันยายน 2550)

    ASEAN HARMONIZATION PRODUCTS ACTR & ACTD on Safety (Non-clinical)
              ฉบับภาษาไทยและต้นฉบับภาษาอังกฤษ
(กันยายน 2550)

                                                                                                    <Back>

 
                กลุ่มต่างประเทศและยาวิจัยทางคลินิก  กองควบคุมยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
               โทรศัพท์ 0-2590-7061-7167  โทรสาร 0-2590-7061  e-mail : ia_drug@fda.moph.go.th                                                                           Copyright©2007