กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้  

      รายการเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 1
วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

 
 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร
1 นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 2555-2559
2 บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 55-59
3 ภาพรวมความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 2555-2559
4 สถานการณ์ความมั่นคงทางยา ค่าใช้จ่ายด้านยาและสุขภาพ
5 ปัจจัยภายในและปัจจัยแวดล้อมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและระบบยา
6 สถานการณ์การเข้าถึงยา สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
7 สถานการณ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
8 สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาเพื่อการพึ่งพาตนเองสภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
9 สถานการณ์การควบคุมยาเพื่อประกันคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยาสภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
10 กลุ่มโรคและข้อเสนอรายการยาที่มีลำดับความสำคัญสูง
สรุปสถานการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบยาและข้อเสนอแนะ


11 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

 

            --->คลิกที่หัวข้อเพื่อ Download เอกสาร

f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home