กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้การทบทวนทะเบียนตำรับยา
 
 
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงของยา epoetin วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดย อ.ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
* คลิกหัวข้อที่ท่านต้องการรับทราบข้อมูล  
 
 
   เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แผนการจัดการความเสี่ยงยา epoetin เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เอกสารประกอบการประชุม Acrobat , MS Word

- บันทึกการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของยา epoetin

OpenPDF

- เอกสารการบรรยาย หัวข้อ การทบทวนทะเบียนตำรับยา Epoetin แผนการจัดการความเสี่ยงของยา epoetin

OpenPDF

-Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP)

OpenPDF

- Guideline on risk management systems for medicinal products for human use

OpenPDF
 

            --->เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Adobe Acrobat
 
 
สรุปประเด็นการชี้แจง เรื่อง การยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetin เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
            สามารถ Download สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง การแก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetin
สรุปประเด็นการประชุม เรื่อง การยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetin
 
* คลิกหัวข้อที่ท่านต้องการรับทราบข้อมูล  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขคำผิดในหนังสือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและทบทวนทะเบียนตำรับยา Epoetin

 
* คลิกหัวข้อที่ท่านต้องการรับทราบข้อมูล  
 
 
หนังสือเวียน เรื่อง การยื่นคำขอคำปรึกษาเพื่อยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยา Epoetin ชนิด alfa และ beta

            สามารถ Download สิ่งที่ส่งมาด้วย
แนวทางการยื่นขอคำปรึกษาเพื่อยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยา Epoetin ชนิด alfa และ beta

- Open MS Word

- Open PDF
 
* คลิกหัวข้อที่ท่านต้องการรับทราบข้อมูล  
 
 
หนังสือเวียน เรื่องรับฟังความคิดเห็นต่อผลการทบทวนตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ หากท่านมีความเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้งโปรดส่งความคิดเห้นพร้อมเหตุผลและหลักฐานที่ใช้สนันสนุนมายังสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
            สามารถ Download สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการทบทวนตำรายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่รัฐมนตรีประกาศ
รายงานการศึกษา เรื่อง การทบทวนตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ
 
* คลิกหัวข้อที่ท่านต้องการรับทราบข้อมูล  
 
 
หนังสือเวียน เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อผลการทบทวนทะเบียนทะเบียนตำรับยา epoetin
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลการทบทวนทะเบียนตำรับยา epoetin
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น


โปรดส่งข้อคิดเห็นในแบบฟอร์ม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กลับมายังกลุ่มงานพัฒนาระบบ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือทางหมายเลขโทรสาร 0 2590 7341 และ 0 591 8390 หรือ อีเมลล์ : thaifda.reevaluation@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2555
 
* คลิกหัวข้อที่ท่านต้องการรับทราบข้อมูล  
 
 
นโยบายการทบทวนทะเบียนตำรับยาและแนวปฏิบัติในการทบทวนทะเบียนตำรับยา


แบบเสนอรายการยาที่ควรพิจารณาทบทวนทะเบียนตำรับยา


รายการยาแผนปัจจุบันที่ขึ้นทะเบียนไว้
- กรอบรายการยาเดี่ยวที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาตามกลุ่ม ATC (Anatomical Therapeutic Classification)

- กรอบรายการยาผสมที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาตามกลุ่ม ATC (Anatomical Therapeutic Classification)


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง นโยบายการทบทวนทะเบียนตำรับยาและแนวทางการปฎิบัติการทบทวนทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยาประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายการกลุ่มยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 942/2556
เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetin ชนิด alfa และ beta (ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 159ง ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556) 
* คลิกหัวข้อที่ท่านต้องการรับทราบข้อมูล  
f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home