กลับไปหน้าแรก/  Home
ขออนุญาตสถานที่,
ทะเบียนยา, โฆษณายา
คำขอหรือแก้ไขใบอนุญาต,
คำแนะนำด้านยาต่างๆ,แบบฟอร์มการส่งรายงานต่อ อย.
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้
   
นโยบายแห่งชาติด้าน
  ยาและยุทธศาสตร์
  การพัฒนาระบบยา
  แห่งชาติ

   
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
  การส่งเสริมการขายยา
  ของประเทศไทย
   ฉบับ คยช.มีมติเห็นชอบ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555


  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราน

 
 
เอกสาร Ms Word Acrobat

- คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราน

- Download

- คำรับรองเงื่อนไขการแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต และนำหรือสั่ง ยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร

Download Download

- คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.1)

Download Download

- คำขออนุญาต ผลิตยาตัวอย่าง/นำหรือสั่งยาตัวอย่างในราชอาณาจักร เพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.8)

Download Download

- หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งให้กระทำการแทน

Download Download
 

            --->เอกสารต่างๆ นี้สามารถทำการเปิดได้โดยใช้ Microsoft Word และ Adobe Acrobat


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
  

การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

โปรแกรมระบบข้อมูลคำขออนุญาตนำเข้ายาเพื่อวิจัย
/วิเคราะห์ทะเบียนตำรับยา และ ผลิต นำเข้า
ยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียน
หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ยา
ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


รายงานการผลิตยา
และการนำเข้ายา
ประจำปี 2557
  


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
  


โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาน้ำเกลือขาดแคลน  


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home