กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้การบริการ - ทะเบียน


คู่มือการจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตำรับ ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน


    เอกสารหลักฐาน และการกรอกรายละเอียด ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ตำรับยาสามัญประจำบ้าน


เอกสารที่ใช้ จำนวน 3 ชุด
          1. ตัวอย่างยาทุกสีทุกลักษณะ
          2. แบบ ขทย.1 สำหรับยาที่ผลิตในประเทศ หรือแบบ ขทย. 1/1 สำหรับยาที่นำหรือสั่งฯ
          3. แบบ ท.ย. 1 แบบ ท.ย. 1/1 แบบ ท.ย. 1/2
          4. รูปถ่ายยาที่ขอขึ้นทะเบียน ซึ่งแสดงลักษณะ สี และขนาดยาที่ชัดเจน เฉพาะกรณีที่เป็นยาเม็ด แคปซูล และยาเหน็บ
          5. สำเนา Finished Product Specification
          6. Certificate of Free Sale กรณีที่เป็นยานำสั่ง
          7. ฉลากยาทุกขนาดบรรจุ
          8. เอกสารกำกับยาภาษาไทย
          9. เอกสารกำกับยาภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
          10. เอกสารกำกับยาภาษาอื่น พร้อมคำรับรองข้อความ หรือคำแปล (ถ้ามี)
          11. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทะเบียนตำรับยา
          12. แบบ ผ.ย. 8 ฉบับจริง สำหรับยาที่ผลิตในประเทศ หรือแบบ น.ย. 8 ฉบับจริง สำหรับยาที่นำหรือสั่งฯ
          13. คำรับรองผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
          14. สำเนาใบอนุญาตผลิตยา หรือสำเนาใบอนุญาตนำ หรือสั่งยาฯ แล้วแต่กรณี
          15. สำเนาใบอนุญาตขายยา ของผู้แทนจำหน่าย (กรณีผู้แทนจำหน่ายมิใช่ผู้รับอนุญาตฯ)
          16. ใบรับรองวิธีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานเพื่อประกอบการ ขอขึ้นทะเบียนตำรับยาที่มีมติรับรอง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ซึ่งจะต้องมีผลการศึกษา ความคงสภาพของยา อย่างน้อยดังนี้
               16.1 แบบระยะยาว (Long term stability data) ตามอายุการใช้ยาที่ระบุ หรือ
               16.2 แบบเร่ง (Accelerated stability data) พร้อมแบบระยะยาว (Long term stability data) อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน หรือ
               16.3 แบบระยะยาว (Long term stability data) 12 เดือน

          ทุกแบบจะต้องส่งผลการศึกษา ความคงสภาพ อย่างน้อย 2-3 รุ่นผลิต ในกรณีที่ส่งแบบข้อ 16.2 และ 16.3 จะต้องแนบใบรับรองว่า จะส่งข้อมูลการศึกษา ความคงสภาพแบบระยะยาว ครบตามอายุการใช้ยา ที่ระบุไว้ภายหลัง

          17. หนังสือมอบอำนาจ


หมายเหตุ
                    ข้อ 4, 6, 11 และ 12 ใช้เพียง 1 ชุด โดยแนบเฉพาะในชุดตัวจริง
กลับสู่ด้านบน  


    เอกสารหลักฐาน และการกรอกรายละเอียด ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ตำรับยาสามัญประจำบ้าน แบบอ้างอิงทะเบียนเดิม

เอกสารที่ใช้ จำนวน 3 ชุด
          1. ตัวอย่างยาทุกสีทุกลักษณะ
          2. แบบ ขทย.1 สำหรับยาที่ผลิตในประเทศ หรือแบบ ขทย. 1/1 สำหรับยาที่นำหรือสั่งฯ
          3. แบบ ท.ย. 1 แบบ ท.ย. 1/1 แบบ ท.ย. 1/2
          4. รูปถ่ายยาที่ขอขึ้นทะเบียน ซึ่งแสดงลักษณะ สี และขนาดยาที่ชัดเจน เฉพาะกรณีที่เป็นยาเม็ด แคปซูล และยาเหน็บ
          5. สำเนา Finished Product Specification
          6. Certificate of Free Sale กรณีที่เป็นยานำสั่ง
          7. ฉลากยาทุกขนาดบรรจุ
          8. เอกสารกำกับยาภาษาไทย
          9. เอกสารกำกับยาภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
          10. เอกสารกำกับยาภาษาอื่น พร้อมคำรับรองข้อความหรือคำแปล (ถ้ามี)
          11. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทะเบียนตำรับยา
          12. แบบ ผ.ย. 8 ฉบับจริง สำหรับยาที่ผลิตในประเทศ หรือแบบ น.ย. 8 ฉบับจริง สำหรับยาที่นำหรือสั่งฯ
          13. คำรับรองผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
          14. สำเนาใบอนุญาตผลิตยา หรือสำเนาใบอนุญาตนำหรือสั่งยาฯ แล้วแต่กรณี
          15. สำเนาใบอนุญาตขายยาของผู้แทนจำหน่าย (กรณีผู้แทนจำหน่ายมิใช่ผู้รับอนุญาตฯ)
          16. จดหมายแสดงเหตุผลของผู้รับอนุญาต ในการขออ้างอิงทะเบียนตำรับยาเดิม
          17. จดหมายยินยอมให้อ้างอิง เอกสารจากผู้รับอนุญาต ของทะเบียนตำรับยาที่อ้างอิง (กรณีอ้างอิงทะเบียน ตำรับยาที่ไม่ใช่ทะเบียน ตำรับยาของผู้ยื่นคำขอ)
          18. เอกสารการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานซึ่งตรงตามทะเบียนตำรับยา ที่ใช้อ้างอิง
          19. เอกสารผลการศึกษาความคงสภาพของยา อย่างน้อยดังนี้
               19.1 แบบระยะยาว (Long term stability data) ตามอายุการใช้ยาที่ระบุ หรือ
               19.2 แบบเร่ง (Accelerated stability data) พร้อมแบบระยะยาว (Long term stability data) อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน หรือ
               19.3 แบบระยะยาว (Long term stability data) 12 เดือน ทุกแบบจะต้องส่งผลการศึกษา ความคงสภาพ อย่างน้อย 2-3 รุ่นผลิต ในกรณีที่ส่งแบบ ข้อ 19.2 และ 19.3 จะต้องแนบใบรับรองว่า จะส่งข้อมูลการศึกษาความคงสภาพ แบบระยะยาว ครบตาม อายุการใช้ยาที่ระบุไว้ภาย ในกรณีที่ยังไม่มีผลการศึกษา ดังกล่าว ให้ส่ง Protocol การศึกษาความคงสภาพ ก่อน หลังจากได้รับอนุญาต ให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาภายใน 180 วัน ต้องส่งผลการศึกษา ความคงสภาพแบบเร่ง พร้อมแบบระยะยาว อย่าง น้อยเป็นเวลา 6 เดือน หรือ แบบระยะยาว อย่างเดียว อย่างน้อยเป็นเวลา 12 เดือน เพื่อขออนุมัติอายุการใช้ชั่วคราวไม่เกิน 2 ปี โดยให้แนบใบ รับรองว่าจะส่งข้อมูลการศึกษา ความคงสภาพแบบระยะยาว ครบตามอายุการใช้ยาที่ระบุไว้ภายหลัง
          20. หนังสือมอบอำนาจ


หมายเหตุ
                    ข้อ 4, 6, 11 และ 12 ใช้เพียง 1 ชุด โดยแนบเฉพาะในชุดตัวจริง
กลับสู่ด้านบน  


    แนวทางการกรอกแบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียน (แบบฟอร์ม ทย.1)

การกรอบข้อมูล
          1. ทำเครื่องหมาย " X" ลงในช่อง ( ) และกรอกข้อมูลในแบบ ขทย.1 สำหรับยาที่ผลิตในประเทศ หรือแบบ ขทย. 1/1 สำหรับยาที่นำหรือสั่งฯ ให้ครบถ้วน

          2. ทำเครื่องหมาย " X" ลงในช่องว่าง ( ) และกรอกข้อมูลในแบบ ท.ย. 1 ทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ครบถ้วน ทำเครื่องหมายหน้าตัวยาสำคัญ ( / หรือ *) หรือระบุ คำว่า "Active Ingredient" เพื่อแสดงตัวยาสำคัญใน ท.ย.1 หน้าหลัง

          3. กรณีที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาหลายลักษณะ หลายสี ในทะเบียนตำรับยาเดียวกัน ให้กรอกข้อมูล ดังนี้
                    3.1 ให้แจ้งลักษณะและสีของยาในแบบ ท.ย. 1/1 แนบไว้หลังแบบ ท.ย. 1 และในหัวข้อ ลักษณะและสีของยาในแบบ ท.ย. 1 ให้ระบุว่า "ลักษณะและสีของยา จำนวน…..แบบ ตามเอกสารแบบ ท.ย. 1/1"
                    3.2 กรณีที่ยามีหลายสี ให้แจ้งข้อความ " Color ตามเอกสารแบบ ท.ย.1/2" แทนการแจ้งสีที่ใช้ในตาราง สำหรับแจ้งส่วนประกอบ ของยาในแบบ ท.ย. 1 หน้าหลัง พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ( เฉพาะยาเม็ด แคปซูล และยาเหน็บ ) และกรอกข้อความในแบบ ท.ย. 1/2 ให้ครบถ้วน สำหรับกรณีที่ไม่ต้องแนบรูปถ่าย ให้กรอกข้อความในแบบ ท.ย. 1/2ให้ครบถ้วน
                    3.3 กรณีที่ยามีหลายลักษณะ แต่มีสีเดียวกัน ให้ติดรูปถ่าย ( เฉพาะยาเม็ด แคปซูล และยาเหน็บ ) และกรอกลักษณะและสีของยาในแบบ ท.ย. 1/2ให้ครบถ้วน

          4. กรณียาเม็ด แคปซูล และยาเหน็บ ให้แนบตัวอย่างยา แบบละ 2 เม็ด/แคปซูล/แท่ง ไว้ในถุงพลาสติกติดบนแบบ ทย. 1

          5. การแจ้งลักษณะและสีของยา(ตามสำดับก่อนหลัง) ให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง ดังนี้
                    5.1 ยาเม็ด
                              5.1.1รูปลักษณะของเม็ดยา เช่น ยาเม็ดกลมแบน กลมนูน ยาวรี ยาวนูนปลายมน รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม ฯลฯ
                              5.1.2ลักษณะของสารที่ใช้เคลือบ เช่น เคลือบฟิล์ม หรือเคลือบน้ำตาล ต้องระบุไว้ด้วย
                              5.1.3สีแจ้งให้ตรงกับตัวอย่างยา ( เช่นสีครีมให้แจ้งเป็นสีขาวออกเหลืองอ่อน)
                              5.1.4รูปรอยบนเม็ดยา (ถ้ามี) เช่น ระบุตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายการค้า หรือขีดแบ่งครึ่ง หรือกากบาท หรือรูปอื่น ๆ บนด้านเดียว หรือทั้งสองด้าน
                    5.2 ยาแคปซูล
                              5.2.1 ชนิดของแคปซูล เช่นยาแคปซูล หรือ Soft gelatin Capsule
                              5.2.2 สีของแคปซูล เช่น แดง,ดำ-แดง,เขียว-ฟ้า ฯลฯ
                              5.2.3 สีที่คาดบนปลอกแคปซูล (ถ้ามี)
                              5.2.4 รูปรอยบนแคปซูล (ถ้ามี) เช่นมีอักษรหรือรูป หรือเครื่องหมายการค้าบน ปลอกแคปซูลด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้าน
                    5.3 ยาปราศจากเชื้อ
                              5.3.1 น้ำยาปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี/ สี ……สำหรับหยอดตา
                    5.4 ยาน้ำ
                              5.4.1 ยาน้ำใส หรือแขวนตะกอน สี………..กลิ่น…………….
                              5.4.2 ยาน้ำเชื่อม สี……….กลิ่น……………..
                    5.5 ยาครีมหรือขี้ผึ้ง
                              5.5.1ยาครีมหรือขี้ผึ้งสี ……….
                    5.6 ยาอื่น ๆ ให้แจ้งลักษณะตรงตาม ความเป็นจริง เช่นยาดม ให้แจ้งลักษณะยาเป็น ยาน้ำใส ไม่มีสี/สี ……ชุบด้วย

          6. การแจ้งชื่อยา เป็นไปตามแนวทางดังต่อไปนี้
                    6.1 ชื่อยาต้องไม่เป็นไปในทำนองโอ้อวด เช่น มีคำ "เบอร์ 1" Super, Cure, Quick, Extra, High, Stop, Knock, Kill, Hi-top, Champion, Fast, Safe, Happy
                    6.2 ชื่อยาไม่เป็นชื่อที่ไม่สุภาพ
                    6.3 ชื่อยาไม่ทำให้เข้าใจผิดจากความจริง เช่น
                              6.3.1 ชื่อบุคคลหรือสถานที่ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจ ความหมายผิดพลาดในเรื่องผู้ผลิต
                              6.3.2 ชื่อยาคล้ายยาแผนโบราณ ในกรณีที่เป็นยาแผนปัจจุบัน
                              6.3.3 ชื่อยาที่ไม่มีตัวยาชนิดนั้น
                              6.3.4 ชื่อยาที่แสดงคุณสมบัติของตัวยาไม่ตรงความจริง
                              6.3.5 ชื่อยาที่อ่านออกเสียงเหมือนชื่อที่มีความหมายโอ้อวด
                    6.4 ชื่อยาไม่เป็นชื่อที่ไม่เหมาะสม กับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือส่อไปในทางทำลายคุณค่าของภาษาไทย
                    6.5 ชื่อยาไม่เป็นชื่อที่อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นของชนิดอื่น เช่น เครื่องดื่ม อาหาร เป็นต้น
                    6.6 ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันจะใช้ชื่อเดียวกัน ซ้ำกัน เหมือนกัน กับยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษไม่ได้ และในทำนองเดียวกัน ยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษจะใช้ชื่อยา ตามที่กล่าวข้างต้นกับยาสามัญประจำบ้าน แผนปัจจุบัน ไม่ได้ด้วย
                    หมายเหตุ ชื่อยาที่ต่างกันเฉพาะตัว อักษรเพียงตัวเดียว หรือเฉพาะตัวเลข ถือว่าเป็นชื่อยา ที่คล้ายคลึงกัน มากจนอาจทำให้เกิดการสับสนว่า เป็นชื่อยาเดียวกันได้
                    6.7 ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน จะใช้ชื่อเดียวกัน ซ้ำกัน เหมือนกัน ใกล้เคียงกัน คล้ายกัน หรือพ้องเสียงกันกับยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ไม่ได้ ในทำนองเดียวกัน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ จะใช้ชื่อยาตามที่กล่าวข้างต้น กับยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ไม่ได้ด้วย
                    6.8 ชื่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ต้องสามารถอ่านได้ชัดเจน ในกรณีที่มีชื่อการค้า ชื่อการค้าต้องควบคู่ ไปกับชื่อตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข และมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 4 เท่าของชื่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ยกเว้น ในกรณีที่เป็นฉลาก ตามเงื่อนไขในข้อ 8.4)
                    6.9 ในกรณีที่ใช้ตรา หรือชื่อบริษัทต่อท้าย ชื่อยาตามประกาศ ฯ ถือเป็นการแจ้งชื่อยาตามประกาศ ฯ แล้ว ไม่ต้องแจ้งชื่อยาตามประกาศ ฯ ซ้ำอีก
                    6.10 ในกรณีประสงค์จะแจ้งชื่อยาภาษาอังกฤษ ตามประกาศยาสามัญประจำบ้าน แผนปัจจุบันด้วย ให้แจ้งชื่อยา ภาษาอังกฤษ ตามเอกสารแนบท้าย

          7. ขนาดบรรจุ ต้องตรงตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
                    7.1 กรณีขนาดบรรจุเป็นขวดสีชา สามารถใช้ขวดที่มีคุณสมบัติกันแสงชนิดอื่นได้

          8. ข้อความในฉลากและเอกสารกำกับยา ตรงตามประกาศ ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน และถูกต้องตามมาตรา25(3) หรือ27(2)และ(3)แล้วแต่กรณี ได้แก่ ชื่อยา ชื่อและปริมาณตัวยาสำคัญ ขนาดบรรจุ วันที่ผลิต ครั้งที่ผลิต เลขทะเบียนยา ยาสิ้นอายุ ชื่อผู้ผลิต ชื่อผู้นำสั่ง (ในกรณียานำสั่งฯ)
                    8.1 มีคำว่า "ยาสามัญประจำบ้าน" ในกรอบสีเขียว แต่ไม่บังคับสีตัวอักษร
                    8.2 มีคำว่า "ยาสิ้นอายุ" และแสดงวันเดือนปีที่สิ้นอายุ เช่น 8 ก.พ.42 ไม่อนุญาตให้เขียนเป็นตัวเลขเช่น 8/2/42
                    8.3 ในกรณีที่เอกสารกำกับยาใช้ร่วมกับฉลาก ต้องระบุคำว่า "เอกสารกำกับยา" ในส่วนที่เป็นเอกสารกำกับยา และสามารถแจ้งคำเตือน ในส่วนไหนก็ได้ โดยพื้นที่เอกสารกำกับยา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด
                    8.4 กรณีที่ผ่อนผันการแสดงข้อความในฉลากแผง (บลิสเตอร์ ฟอยล์ หรือพลาสติก) และฉลากภาชนะบรรจุยาที่มีขนาดตั้งแต่ 3 ตารางนิ้วลงไป อาจแสดงข้อความอย่างน้อยดังนี้
                              8.4.1 แบบที่ 1.
                                        (1) ชื่อยา
                                        (2) เลขทะเบียนยา
                                        (3) คำว่า "ยาสามัญประจำบ้าน" ในกรอบสีเขียว แต่ไม่บังคับสีตัวอักษร
                                        (4) วันเดือนปี ที่ยาสิ้นอายุ โดยแสดงคำว่า "ยาสิ้นอายุ" หรือ "Expiry date" หรือ "Exp. date" หรือ "Exp." ได้ หรือ
                              8.4.2 แบบที่ 2.
                                        (1) ชื่อยา
                                        (2) เลขที่หรืออักษรครั้งที่ผลิต หรือวิเคราะห์ยา
                                        (3) วันเดือนปี ที่ยาสิ้นอายุ โดยแสดงคำว่า "ยาสิ้นอายุ" หรือ "Expiry date" หรือ "Exp. date" หรือ "Exp." ได้
                                        โดยภาชนะบรรจุเหล่านี้แต่ละอัน จะต้องบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่มีฉลาก และเอกสารกำกับยา แสดงข้อความครบถ้วน ตรงตามประกาศ ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน และถูกต้องตามมาตรา25(3)หรือ27(2)และ(3)แล้วแต่กรณี
                    8.5 ในหัวข้อการเก็บรักษา สามารถแจ้งอุณหภูมิจริง ที่ได้จากผลการศึกษาความ คงสภาพของยาได้ เช่น ข้อความการเก็บรักษา กำหนดว่า "เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40องศาเซลเซียส" สามารถแจ้งเป็น "เก็บที่อุณหภูมิ 25องศาเซลเซียส" ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เป็นผลจากการศึกษาความคงสภาพของยา เป็นต้น

          9. ทำเครื่องหมาย " X" ลงในช่อง ( ) และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึก ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ตั้งแต่ข้อ 1-13 ให้ครบถ้วน

          10. ทำเครื่องหมาย " X" ลงในช่องว่าง [ ] และกรอกข้อมูลในคำรับรอง ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ตำรับยาให้ครบถ้วน
f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home