กลับไปหน้าแรก/  Home
ขออนุญาตสถานที่,
ทะเบียนยา, โฆษณายา
คำขอหรือแก้ไขใบอนุญาต,
คำแนะนำด้านยาต่างๆ,แบบฟอร์มการส่งรายงานต่อ อย.
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้
   
นโยบายแห่งชาติด้าน
  ยาและยุทธศาสตร์
  การพัฒนาระบบยา
  แห่งชาติ

   
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
  การส่งเสริมการขายยา
  ของประเทศไทย
   ฉบับ คยช.มีมติเห็นชอบ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555


[ วิธีใช้ website ]
   วิสัยทัศน์สำนักยา
ประวัติการปรับปรุงข้อมูล Web
  Set to Home
 [เลื่อน Scroll bar ด้านข้าง]

 มี 29 หัวข้อ

   1 . ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอขอเปลี่ยนประเภทยา ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น. รายละเอียดปรากฎตามกำหนดการประชุมกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยาโทรศัพท์ 0-2590-7360, 7344 โทรสาร 0-2590-7360 email address : qa@fda.moph.go.th
  ติดต่อเรา  qa@fda.moph.go.th    


   2 . (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผ่านการตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน โปรดส่งความคิดเห็นมาทาง e-mail : tirx18.rsu@hotmail.com ภายใน วันที่ 29 สิงหาคม 2557
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th    


   3 . (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด โปรดส่งความคิดเห็นมาทาง e-mail : tirx18.rsu@hotmail.com ภายใน วันที่ 29 สิงหาคม 2557
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th    


   4 . (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ เพื่อตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน โปรดส่งความคิดเห็นมาทาง e-mail : tirx18.rsu@hotmail.com ภายใน วันที่ 29 สิงหาคม 2557
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th    


   5 . เอกสารประกอบการอบรมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ประจำปีงบประมาณ 2557 "หัวข้อ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุและกำหนดแบบคำขอและแบบหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ" ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   6 . ขอเชิญผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน และผู้ผลิตยาแผนโบราณ เข้าร่วมประชุมประชุม ในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณากรอกรายละเอียดใบแบบตอบรับและส่งกลับมาที่ e-mail : medherb2014@gmail.com หรือโทรสาร 0 2959 3538 ภายในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพลประภัสร์ โทร. 08 5484 8537
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   7 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญสำหรับมนุษย์ที่ยื่นไว้ก่อน 1 ตุลาคม 2556
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   8 . เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงของยา epoetin วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดย อ.ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   9 . สำนักยาขอความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการกำกับดูแลการผลิต แบ่งบรรจุ นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง Placebo ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก และเอกสารที่เกี่ยวข้องหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาส่งแบบเสนอความคิดเห็นกลับมายังสำนักยา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ด้วย จะเป็นพระคุณ
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   10 . ประกาศ ผู้มายื่นขอใบอนุญาตขายยา ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2557 ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงร้านยาฉบับใหม่


   11 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มาตราการควบคุม กำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์ Botulium toxin
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   12 . หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาที่ควรเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (มติคณะกรรมการยา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   13 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   14 . หนังสือเวียน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในการขออนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศ โดยวิธีการจับสลาก
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   15 . เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการกำกับดูแลยาชีววัตถุคล้ายคลึง Somatropin และ interferon ในประเทศไทย
  ติดต่อเรา  qa@fda.moph.go.th


   16 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 46)
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   17 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 45)
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   18 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย (ฉบับที่ 27)
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   19 . ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐ
  ติดต่อเรา  nlem@fda.moph.go.th


   20 . หนังสือเวียน เรื่อง เปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  ติดต่อเรา  nlem@fda.moph.go.th


   21 . หนังสือเวียน เรื่อง เปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อสำหรับผู้ประกอบการ
  ติดต่อเรา  nlem@fda.moph.go.th


   22 . หนังสือเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มี Enrofloxacin เป็นตัวยาสำคัญ
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   23 . คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 450/2557 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรนิโคลซาไมด์ (Niclosamide) และ ฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein)
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   24 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน (ฉบับที่ 53)
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   25 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   26 . ประกาศสำนักยา เรื่อง การยื่นข้อมูลเพื่อพิศูจน์ประสิทธิผลของความเท่าเทียมในการบำบัดรักษาของผลิตภัณฑ์ยาทาโครลิมุส (Tacrolimus) ที่มิใช่ยาต้นแบบ
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   27 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๗
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   28 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ตามบัญชียาจากสมุนไพรที่แนบท้ายบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มเภสัชตำรับโรงพยาบาล
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   29 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชียากำพร้า พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th
การเรียกเก็บยาคืน
คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)
หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ยา
ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
  


โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาน้ำเกลือขาดแคลน  


โปรแกรมตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ
เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


 โครงการพัฒนาการขึ้นทะเบียนยาแบบ e-submission
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    - ร่างข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-CTD eCTD Specification
    - ร่างข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-CTD Validation Criteria
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผู้พัฒนาระบบการจัดทำเอกสาร eCTD(Schema)
FAQ (ถาม-ตอบ)
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา
 ยาใหม่/ยาชีววัตถุใหม่ แบบมี/ ไม่มีเงื่อนไข 2556
 ยาสามัญใหม่ และหมวดยาสามัญชีววัตถุ 2556
ฐานข้อมูล สืบค้นสิทธิบัตรยา
ข้อมูลยาที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
รายการยา Pipeline Products
 กลุ่มต่างประเทศและยาวิจัย
 ทางคลินิก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับ
ประกาศกองควบคุมยา เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ และยาสามัญใหม่แบบ ASEAN Harmonization ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
- Download แบบฟอร์ม NG checklist 1
- Download แบบฟอร์ม NG checklist 2
คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาแบบ Asean Harmonization
ASEAN Harmonization
FAQ (ถาม - ตอบ)
ติดต่อเรา : ข้อเสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น [ia_drug@fda.moph.go.th]
 Vaccine
Summary Product Characteristic (SPC)
Registered Vaccine
Thailand Public Acessement Report (TPAR)   
Guideline on Procedural Aspects Regarding Marketing Authorization of vaccine in Thailand
Guideline on Quality, Non-Clinical and Clinical Assessment Regarding Marketing Authorizations of Vaccine in Thailand
Related Guidelines
 ข้อมูลเฝ้าระวังด้านยา/ ยาปลอม
 โดยศูนย์ข้อมูลกำกับระบบยา เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของยาปลอม และยาผิดกฎหมายต่างๆ
 รายนามสถานประกอบการ ยา
รวบรวมข้อมูลสถานที่ผลิตยา, นำหรือสั่งยา, ขายยา ทั่วประเทศ ทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ
 โครงการ ASU
 โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use
 ความรู้ Stem Cell
ชุดความรู้เซลล์ต้นกำเนิดสำหรับประชาชน
 การศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศ
  บัญชีรายการยาใหม่ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
  ประกาศผลการอนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลจาดต่างประเทศ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557
  รายการสิทธิบัตรยา จากฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  ประกาศผลการอนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลจากต่างประเทศ
  หนังสือเวียน และประกาศ ต่างๆ
  ประเด็นคำถามที่พบบ่อยในการขอใช้ยา BE ต่างประเทศ  
 รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิก
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิก เนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน  
 การศึกษาชีวสมมูล
การศึกษาชีวสมมูล
รายชื่อโครงร่างการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Protocol) ของสถาบัน/ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลที่ได้รับอนุมัติ
คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home